Отправляя Заявление на кредит с нашего сайта, Вы в соответствии с законом «О персональных данных» даете свое согласие нам как Посреднику, а также Кредиторам которым будет отправляться Ваша заявка на кредит - на осуществление со всеми персональными данными, указанными в подаваемом Вами Заявлении, следующих действий: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение в целях, указанных в настоящем согласии.

Согласие

Я, (надалі-«Клієнт»), справжнім надаю ТОВ "Альтернативне кредитування" (далі - " Товариство"), а також кредиторам з числа яких мені буде підібраний інвестор (далі - Кредиторам), третім особам, які залучаються Товариством у нижчезазначених цілях, згоду на обробку своїх персональних даних у порядку і на умовах, викладених в цій згоді.

1. Клієнт надає згоду на обробку Товариством і Кредитором своїх персональних даних, тобто вчинення таких дій: збір, систематизація, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, розповсюдження (у тому числі передачу), знеособлення, блокування, знищення персональних даних в наступних цілях:

- виконання Договору позики;

- пропозиції продуктів і послуг Товариства;

- надання знижок і пільгових умов надання позик;

- обслуговування позичальників та осіб, що подають заявку на отримання позик (клієнтів) Товариства;

- просування послуг Товариства.

2. Перелік персональних даних, на обробку яких дається згода:

- прізвище, ім'я та по батькові;

- адреса реєстрації і фактичного проживання;

- місце народження; - дата, місяць і рік народження;

- громадянство;

- фотографія документа, що посвідчує особу (далі «Паспорт»);

- ідентифікаційний номер платника податків;

- найменування та реквізити роботодавця та/або навчального закладу;

- номера мобільних телефонів;

- адреса електронної пошти;

- інша інформація, що міститься в документах, наданих Позичальником Товариству (далі - "Персональні дані").

3 . Обробка Персональних даних Товариством здійснюватиметься з метою виконання укладеного Договору Позики.

4. Обсяг та зміст персональних даних, що підлягають обробці Товариством визначається Товариством відповідно до вимог чинного законодавства України. Товариство здійснює збір персональних даних в цілях, зазначених вище.

5. Фактом використання сайту Товариства Клієнт підтверджує, що він як суб'єкт персональних даних надає Товариству згоду на обробку та використання своїх персональних даних беззастережно і без обмежень з метою здійснення статистичного аналізу. У процесі обробки Товариство має право передавати Персональні дані третім особам (включаючи, але не обмежуючись, юридичним консультантам і колекторам), якщо це необхідно для досягнення цілей обробки та за умови дотримання такими третіми особами конфіденційності та безпеки Персональних даних.

6. Товариство здійснюватиме обробку Персональних даних з використанням засобів автоматизації, а також без використання таких засобів.

7. Справжня згода на обробку персональних даних не обмежена терміном дії.

8. Підтверджую, що, я проінформований (а) про свої права як суб’єкта персональних даних, визначених Законом України «Про захист персональних даних», ціллю обробки даних і особах, яким такі дані передаються, а також про той факт, що мої персональні дані включені до бази персональних даних «Клієнти», власником якої є Товариство і у зв’язку з цим, я не потребую подальшого письмового інформування про вказані вище обставини.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон) я свободно, своей волей, в своем интересе даю согласие (далее – Согласие) ООО "Альтернативное кредитование" и его работникам (далее Посредник), а также кредиторам из числа которых мне будет подобран инвестор (далее - Кредиторам), третьим лицам, привлекаемым Посредником в нижеуказанных целях, на осуществление со всеми персональными данными, указанными в Анкете и предоставленных мной Посреднику и Кредиторам документах, в том числе моим фотографическим изображением, получаемым Посредником и Кредиторм с моего согласия при оформлении Анкеты/договора потребительского кредита/выпуска Карты (далее – персональные данные), следующих действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ (в том числе при поручении обработки персональных данных третьим лицам)), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение (далее – обработка).

Обработка персональных данных осуществляется Посредником и Кредитором на бумажных и электронных носителях с использованием и без использования средств автоматизации. Целями предоставления и обработки персональных данных являются: принятие Кредитором решения о предоставлении потребительского кредита, в том числе путем автоматизированной обработки персональных данных; получение заключений, консультаций в любой форме, касающихся принятия указанного решения, исполнения договора потребительского кредита (далее – Договор); проверка достоверности сведений, указанных в Анкете, предоставленных документах; совершение Посредником сделок в связи с реализацией прав кредитора по Договору и/или обеспечению (включая уступку прав (требований по Договору) третьим лицам, в том числе не имеющим лицензии на осуществление банковских операций, также путем публичного размещения информации о возможности указанной уступки; истребование (погашение, взыскание) задолженности по Договору; хранение и перевозку документов, содержащих персональные данные; продвижение на рынке услуг Посредника путем осуществления со мной прямых контактов с помощью средств связи. Согласие действует при незаключении Договора - в течение 5 лет с даты принятия отрицательного решения/окончания срока действия положительного решения о предоставлении Кредита/выпуска Карты; в случае заключения Договора - последующие 5 лет после полного исполнения моих обязательств перед Кредитором по Договору. Согласие может быть отозвано мною путем обращения к Посреднику с соответствующей просьбой в произвольной форме через анкету на странице обратной связи на сайте.

Целями предоставления и обработки персональных данных являются: принятие Кредитором решения о предоставлении потребительского кредита, в том числе путем автоматизированной обработки персональных данных; получение заключений, консультаций в любой форме, касающихся принятия указанного решения, исполнения договора потребительского кредита (далее – Договор); проверка достоверности сведений, указанных в Анкете, предоставленных документах; совершение Посредником сделок в связи с реализацией прав кредитора по Договору и/или обеспечению (включая уступку прав (требований по Договору) третьим лицам, в том числе не имеющим лицензии на осуществление банковских операций, также путем публичного размещения информации о возможности указанной уступки; истребование (погашение, взыскание) задолженности по Договору; хранение и перевозку документов, содержащих персональные данные; продвижение на рынке услуг Посредника путем осуществления со мной прямых контактов с помощью средств связи. Согласие действует при незаключении Договора - в течение 5 лет с даты принятия отрицательного решения/окончания срока действия положительного решения о предоставлении Кредита/выпуска Карты; в случае заключения Договора - последующие 5 лет после полного исполнения моих обязательств перед Кредитором по Договору. Согласие может быть отозвано мною путем обращения к Посреднику с соответствующей просьбой в произвольной форме через анкету на странице обратной связи на сайте.

The objectives of the provision and processing of personal data are creditors to decide on the granting of consumer credit, including by automated processing of personal data; obtaining the opinion, advice in any form, related to the adoption of this decision, the execution of the contract of consumer credit (hereinafter - the Agreement); validation of the data indicated in the questionnaire, submitted documents; committing Mediator transactions in connection with the implementation of the creditor's rights under the Agreement and / or Services (including assignment of rights (claims under the Contract) to third parties, including those not licensed to conduct banking operations, and through the public offering of information about the possibility of the said concession; Reclamation ( redemption penalty) payable under the Agreement; storage and transportation of documents containing personal data; promotion of the market intermediary services by carrying with me of direct contacts by means of communication. The agreement is valid for non-conclusion of the Treaty - within 5 years from the date of a negative decision / end term of the positive decision on granting a loan / card issue; in the case of conclusion of the agreement - the next 5 years after the complete fulfillment of my obligations to the Lender under the Agreement. The agreement may be canceled by me by referring to the Mediator with the request in a free form through the form on the feedback page online.